PATVIRTINTA
Bendrovės vadovo įsakymu
Data 2022-09-26

EVERNORD ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Mums rūpi jūsų privatumas, duomenų apsauga ir konfidencialumas. Ši Asmens duomenų tvarkymo politika (toliau – Privatumo politika) nustato jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas, kai jūs naudojatės mūsų valdoma interneto svetaine ir / ar paslaugomis. Privatumo politika yra skirta asmenims, kurie domisi mūsų teikiamomis Paslaugomis, potencialiems klientams, klientams, asmenims, kurie apsilanko interneto svetainėje www.evernord.com (toliau ― Interneto svetainė), naudojosi Bendrovės paslaugomis ar kitais tikslais pateikia savo asmens duomenis.

1.2. Jūsų asmens duomenų valdytoju yra ta bendrovė, kuriai pateikėte asmens duomenis ir kurios paslaugomis naudojatės: Evernord UAB FMĮ, juridinio asmens kodas: 303198227, registruotos buveinės adresas: Konstitucijos pr. 15-90, Vilnius arba Evernord Asset Management UAB, juridinio asmens kodas: 304541337, registruotos buveinės adresas: Konstitucijos pr. 15-90, Vilnius (toliau ― Bendrovė).

1.3. Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau ― BDAR) ir nacionalinės teisės reikalavimų.

2. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, TEISINIAI PAGRINDAI, TERMINAI

2.1. Mes tvarkome tik tuos jūsų asmens duomenis, kurie yra būtini nustatytiems tikslams pasiekti. Bendrovė tvarko šiuos asmens duomenis nurodytais teisiniais pagrindais ir terminais:

Tvarkymo tikslas Tvarkomi duomenys Teisinis pagrindas Terminai
Tapatybės nustatymas Pvz. vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens dokumento duomenys (kopija), leidimo gyventi numeris ir galiojimo laikas, teisės gyventi pažymėjimo numeris, ir galiojimo laikas, išdavimo išdavimo vieta ir data, pilietybė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens atveju (vadovo, akcininkų, galutinių naudos gavėjų, atstovo tapatybės duomenys, kontaktiniai duomenys), asmens parašas, kvalifikuoto elektroninio parašo duomenys. Teisinė prievolė
Iki sutartiniai santykiai
Sutartis
Duomenys saugomi nuo dalykinių santykių užmezgimo dienos ir 10 m. po paslaugų sutarties pasibaigimo;

Jei atsisakyta suteikti paslaugą, duomenys saugomi 1 m. nuo to, kai atsisakyta suteikti paslaugą;

Jei atsisakyta suteikti paslaugą dėl pinigų plovimo prevencijos reikalavimų, duomenys saugomi 8 m. nuo atsisakymo momento.

Pinigų plovimo ir kitų nusikalstamų veikų prevencija ir sankcijų taikymas Pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo vieta, pilietybė, rezidavimo valstybė mokesčių tikslais, mokesčių mokėtojo numeris (jei toks buvo suteiktas), informacija apie užsiėmimą dalyvavimas ar sąsaja su politikoje dalyvaujančiais asmenimis; juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data (neturint asmens kodo), užimamos pareigos, kontaktiniai duomenys, juridinio asmens vadovo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data (neturint asmens kodo), pilietybė, naudos gavėjo vardas, pavardė, pilietybė, gyvenamosios / registracijos vietos adresas, asmens kodas, gimimo data, tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (serija, numeris, išdavusi valstybė), akcijų, balsavimo teisių ar valdomo įstatinio kapitalo dalis, dalyvavimas ar sąsaja su politikoje dalyvaujančiais asmenimis, informacija apie mokesčių mokėtojo statusą, sankcijų taikymas, duomenys apie lėšų šaltinį, dalykinių santykių tikslą ir pobūdį, duomenys apie šeimyninę padėtį, duomenys apie sutuoktinių turto teisinį rėžimą, vedybų sutarčių duomenys, duomenys apie veiksnumą ir kiti duomenys, kurie būtini šiam tikslui pasiekti. Teisinė prievolė
Teisėtas interesas
Duomenys saugomi nuo dalykinių santykių užmezgimo dienos ir 10 m. po paslaugų sutarties pasibaigimo;

Jei atsisakyta suteikti paslaugą dėl pinigų plovimo prevencijos reikalavimų, duomenys saugomi 8 m. nuo atsisakymo momento.

Finansinių priemonių priimtinumo / tinkamumo vertinimas Pvz., vardas pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, duomenys apie priskyrimo profesionaliam investuotojui vertinimą, išsilavinimas, išsilavinimo specializacija, pareigos, darbo pobūdžio, investavimo žinių ir patirties vertinimas ir kiti asmens duomenys, pateikti finansinių priemonių priimtinumo / tinkamumo vertinimo anketoje. Teisinė prievolė Duomenys saugomi 5 m.
Rekomendacijų dėl sandorių, susijusių su finansinėmis priemonėmis, teikimas Pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, kliento ID, kliento priskyrimas kategorijai (profesionalus, neprofesionalus, kategorija nenustatyta) ir kiti asmens duomenys nurodyti rekomendacijoje dėl finansinės priemonės tinkamumo / netinkamumo. Sutartis Duomenys saugomi paslaugų sutarties galiojimo metu ir 10 m. po paslaugų sutarties pasibaigimo.
Investicinės paslaugos (pavedimų priėmimas ir perdavimas, pavedimų vykdymas kliento sąskaita Pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, kliento ID, finansinių priemonių sąskaitų duomenys, sutuoktinio įgaliojimo duomenys, su pavedimu susijusi informacija. Sutartis Duomenys saugomi paslaugų sutarties galiojimo metu ir 10 m. po paslaugų sutarties pasibaigimo.
Papildomos paslaugos (finansinių priemonių saugojimas, apskaita ir valdymas Klientų sąskaita, įskaitant turto saugojimą ir kitas su tuo susijusias paslaugas) Pvz., vardas, pavardė, adresas, juridinio asmens duomenys, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, kliento ID, duomenys apie veiksnumą, duomenys apie šeimyninę padėtį, turto teisinį rėžimą, vedybų sutarčių duomenys, turto, sutarčių, teisių įkeitimo duomenys, duomenys apie valdomų akcijų skaičių, finansinių priemonių sąskaitoje pateikiami duomenys. Sutartis
Teisinė prievolė
Duomenys saugomi 5 m.
Sutarties su klientu sudarymas ir vykdymas, įsiskolinimų valdymas Pvz. vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, sutuoktinio duomenys įgaliojime, juridinio asmens atveju (vadovo, akcininkų, naudos gavėjų, atstovo tapatybės duomenys, kontaktiniai duomenys), asmens parašas, mokėjimų informacija, banko sąskaitos duomenys, kiti sutarties vykdymui reikalingi duomenys, įsiskolinimo duomenys. Sutartis
Teisinė prievolė
Teisėtas interesas
Duomenys saugomi nuo sutarties sudarymo dienos ir 10 m. po sutarties įvykdymo dienos.
Mokėjimų tvarkymas Pvz., asmens tapatybę leidžiantys nustatyti duomenys (pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data), Kontaktinė informacija (telefono numeris, el. pašto adresas, adresas), informacija apie jūsų mums atliktus mokėjimus ir jūsų banko sąskaitos duomenys. Teisinė prievolė 10 m. po mokėjimo įvykdimo.
Paslaugų teikimas ir kokybės užtikrinimas Pvz., vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, pokalbio data, pradžios ir pabaigos laikas, pokalbio turinys. Teisėtas interesas Duomenys saugomi [30] dienų, išskyrus atvejus, kai gaunama pretenzija ar duomenis būtina išsaugoti tyrimui dėl pažeidimų ar teisėtų interesų gynimui, tuomet duomenys saugomi tol, kol yra objektyvios aplinkybės jų saugojimui.
Skundų, prašymų nagrinėjimas Pvz., vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, skundo, prašymo pateikimo data, laikas, atsakymo data, laikas, turinys. Teisinė prievolė
Sutartis
3 m. nuo skundo, prašymo išnagrinėjimo.
Sklandaus internetinės svetainės veikimo užtikrinimas Pvz., IP adresas, informacija apie naršyklę ir įrenginį el. pašto adresas. Sutikimas
Sutartis
Teisėtas interesas
Pagal leistinus / pasirinktus slapukus.
Savitarnos sistemos paskyros registracija, administravimas Kaip nurodyta Savitarnos sistemos naudojimosi taisyklėse. Kaip nurodyta Savitarnos sistemos naudojimosi taisyklėse. Kaip nurodyta Savitarnos sistemos naudojimosi taisyklėse.
Tiesioginė rinkodara Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas. Sutikimas/ Neprieštaravimas ir mūsų teisėtas interesas (esamiems klientams) 5 m. nuo sutikimo gavimo, išskyrus atvejus, jei sutikimą atšauksite anksčiau.
Paslaugų gavimas Pvz., juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, pareigos, darbovietė, telefono numeris, el. paštas. Teisėtas interesas Sutarties vykdymo metu ir 10 m. po jos pasibaigimo.
Kandidatų į darbuotojus atranka Pvz., vardas, pavardė, išsilavinimas, darbo patirtis Sutikimas Atrankos metu ir 1 m. po atrankos, jei neatrinktas kandidatas pageidauja gauti darbo pasiūlymus.

2. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, TEISINIAI PAGRINDAI, TERMINAI

2.1. Mes tvarkome tik tuos jūsų asmens duomenis, kurie yra būtini nustatytiems tikslams pasiekti. Bendrovė tvarko šiuos asmens duomenis nurodytais teisiniais pagrindais ir terminais:

Tvarkymo tikslas Tvarkomi duomenys Teisinis pagrindas Terminai
Tapatybės nustatymas Pvz. vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens dokumento duomenys (kopija), leidimo gyventi numeris ir galiojimo laikas, teisės gyventi pažymėjimo numeris, ir galiojimo laikas, išdavimo išdavimo vieta ir data, pilietybė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens atveju (vadovo, akcininkų, galutinių naudos gavėjų, atstovo tapatybės duomenys, kontaktiniai duomenys), asmens parašas, kvalifikuoto elektroninio parašo duomenys. Teisinė prievolė
Iki sutartiniai santykiai
Sutartis
Duomenys saugomi nuo dalykinių santykių užmezgimo dienos ir 10 m. po paslaugų sutarties pasibaigimo;

Jei atsisakyta suteikti paslaugą, duomenys saugomi 1 m. nuo to, kai atsisakyta suteikti paslaugą;

Jei atsisakyta suteikti paslaugą dėl pinigų plovimo prevencijos reikalavimų, duomenys saugomi 8 m. nuo atsisakymo momento.

Pinigų plovimo ir kitų nusikalstamų veikų prevencija ir sankcijų taikymas Pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo vieta, pilietybė, rezidavimo valstybė mokesčių tikslais, mokesčių mokėtojo numeris (jei toks buvo suteiktas), informacija apie užsiėmimą dalyvavimas ar sąsaja su politikoje dalyvaujančiais asmenimis; juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data (neturint asmens kodo), užimamos pareigos, kontaktiniai duomenys, juridinio asmens vadovo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data (neturint asmens kodo), pilietybė, naudos gavėjo vardas, pavardė, pilietybė, gyvenamosios / registracijos vietos adresas, asmens kodas, gimimo data, tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (serija, numeris, išdavusi valstybė), akcijų, balsavimo teisių ar valdomo įstatinio kapitalo dalis, dalyvavimas ar sąsaja su politikoje dalyvaujančiais asmenimis, informacija apie mokesčių mokėtojo statusą, sankcijų taikymas, duomenys apie lėšų šaltinį, dalykinių santykių tikslą ir pobūdį, duomenys apie šeimyninę padėtį, duomenys apie sutuoktinių turto teisinį rėžimą, vedybų sutarčių duomenys, duomenys apie veiksnumą ir kiti duomenys, kurie būtini šiam tikslui pasiekti. Teisinė prievolė
Teisėtas interesas
Duomenys saugomi nuo dalykinių santykių užmezgimo dienos ir 10 m. po paslaugų sutarties pasibaigimo;

Jei atsisakyta suteikti paslaugą dėl pinigų plovimo prevencijos reikalavimų, duomenys saugomi 8 m. nuo atsisakymo momento.

Finansinių priemonių priimtinumo / tinkamumo vertinimas Pvz., vardas pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, duomenys apie priskyrimo profesionaliam investuotojui vertinimą, išsilavinimas, išsilavinimo specializacija, pareigos, darbo pobūdžio, investavimo žinių ir patirties vertinimas ir kiti asmens duomenys, pateikti finansinių priemonių priimtinumo / tinkamumo vertinimo anketoje. Teisinė prievolė Duomenys saugomi 5 m.
Rekomendacijų dėl sandorių, susijusių su finansinėmis priemonėmis, teikimas Pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, kliento ID, kliento priskyrimas kategorijai (profesionalus, neprofesionalus, kategorija nenustatyta) ir kiti asmens duomenys nurodyti rekomendacijoje dėl finansinės priemonės tinkamumo / netinkamumo. Sutartis Duomenys saugomi paslaugų sutarties galiojimo metu ir 10 m. po paslaugų sutarties pasibaigimo.
Investicinės paslaugos (pavedimų priėmimas ir perdavimas, pavedimų vykdymas kliento sąskaita Pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, kliento ID, finansinių priemonių sąskaitų duomenys, sutuoktinio įgaliojimo duomenys, su pavedimu susijusi informacija. Sutartis Duomenys saugomi paslaugų sutarties galiojimo metu ir 10 m. po paslaugų sutarties pasibaigimo.
Papildomos paslaugos (finansinių priemonių saugojimas, apskaita ir valdymas Klientų sąskaita, įskaitant turto saugojimą ir kitas su tuo susijusias paslaugas) Pvz., vardas, pavardė, adresas, juridinio asmens duomenys, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, kliento ID, duomenys apie veiksnumą, duomenys apie šeimyninę padėtį, turto teisinį rėžimą, vedybų sutarčių duomenys, turto, sutarčių, teisių įkeitimo duomenys, duomenys apie valdomų akcijų skaičių, finansinių priemonių sąskaitoje pateikiami duomenys. Sutartis
Teisinė prievolė
Duomenys saugomi 5 m.
Sutarties su klientu sudarymas ir vykdymas, įsiskolinimų valdymas Pvz. vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, sutuoktinio duomenys įgaliojime, juridinio asmens atveju (vadovo, akcininkų, naudos gavėjų, atstovo tapatybės duomenys, kontaktiniai duomenys), asmens parašas, mokėjimų informacija, banko sąskaitos duomenys, kiti sutarties vykdymui reikalingi duomenys, įsiskolinimo duomenys. Sutartis
Teisinė prievolė
Teisėtas interesas
Duomenys saugomi nuo sutarties sudarymo dienos ir 10 m. po sutarties įvykdymo dienos.
Mokėjimų tvarkymas Pvz., asmens tapatybę leidžiantys nustatyti duomenys (pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data), Kontaktinė informacija (telefono numeris, el. pašto adresas, adresas), informacija apie jūsų mums atliktus mokėjimus ir jūsų banko sąskaitos duomenys. Teisinė prievolė 10 m. po mokėjimo įvykdimo.
Paslaugų teikimas ir kokybės užtikrinimas Pvz., vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, pokalbio data, pradžios ir pabaigos laikas, pokalbio turinys. Teisėtas interesas Duomenys saugomi [30] dienų, išskyrus atvejus, kai gaunama pretenzija ar duomenis būtina išsaugoti tyrimui dėl pažeidimų ar teisėtų interesų gynimui, tuomet duomenys saugomi tol, kol yra objektyvios aplinkybės jų saugojimui.
Skundų, prašymų nagrinėjimas Pvz., vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, skundo, prašymo pateikimo data, laikas, atsakymo data, laikas, turinys. Teisinė prievolė
Sutartis
3 m. nuo skundo, prašymo išnagrinėjimo.
Sklandaus internetinės svetainės veikimo užtikrinimas Pvz., IP adresas, informacija apie naršyklę ir įrenginį el. pašto adresas. Sutikimas
Sutartis
Teisėtas interesas
Pagal leistinus / pasirinktus slapukus.
Savitarnos sistemos paskyros registracija, administravimas Kaip nurodyta Savitarnos sistemos naudojimosi taisyklėse. Kaip nurodyta Savitarnos sistemos naudojimosi taisyklėse. Kaip nurodyta Savitarnos sistemos naudojimosi taisyklėse.
Tiesioginė rinkodara Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas. Sutikimas/ Neprieštaravimas ir mūsų teisėtas interesas (esamiems klientams) 5 m. nuo sutikimo gavimo, išskyrus atvejus, jei sutikimą atšauksite anksčiau.
Paslaugų gavimas Pvz., juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, pareigos, darbovietė, telefono numeris, el. paštas. Teisėtas interesas Sutarties vykdymo metu ir 10 m. po jos pasibaigimo.
Kandidatų į darbuotojus atranka Pvz., vardas, pavardė, išsilavinimas, darbo patirtis Sutikimas Atrankos metu ir 1 m. po atrankos, jei neatrinktas kandidatas pageidauja gauti darbo pasiūlymus.

3. DUOMENŲ GAVIMO ŠALTINIAI

3.1. Priklausomai nuo duomenų tvarkymo tikslo, jūsų asmens duomenis galime gauti iš įvairių šaltinių:

3.1.1. iš jūsų, kai kreipiatės dėl mūsų paslaugų ar išreiškiate susidomėjimą jomis;

3.1.2. jei esate nurodytas kaip Kliento kontaktinis asmuo ar atstovas (vadovas, akcininkas, mokėtojas, r įgaliotasis atstovas), naudos gavėjas, duomenis gauname iš kliento;

3.1.3. iš trečiųjų šalių, į kurias kreipiamės dėl informacijos, reikalingos jūsų lėšų kilmei, mokumui įvertinti, pavyzdžiui, iš valstybinių institucijų, skolininkų duomenų bazių ir kitų partnerių, su kuriais bendradarbiaujame, ar trečiųjų šalių paslaugų teikėjų, galinčių suteikti reikiamą informaciją.

4. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

4.1. Jūsų asmens duomenis, atsižvelgiant į duomenų teikimo pagrindą ir užtikrinę perduodamų duomenų saugumą, galime teikti šiems asmenims:

4.1.1. valstybės ir kitoms institucijoms (pvz., Valstybinei mokesčių inspekcijai, Lietuvos bankui, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir kt.), taip pat teisėsaugos institucijoms, antstoliams, mokesčių administratoriams, priežiūros institucijoms, advokatams, teisininkams, auditoriams, konsultantams;

4.1.2. finansiniams tarpininkams bei kitoms trečiosioms šalims, dalyvaujančioms teikiant paslaugas ir sudarant ir (arba) vykdant sutartį;

4.1.3. paslaugų teikėjams, tiekiantiems kovos su pinigų plovimu ir sukčiavimo atvejų nustatymo priemones, klientų asmens tapatybės nustatymo priemones, vertybinių popierių apskaitos programos paslaugas, bendrojo serverių talpinimo paslaugas, duomenų ir kibernetinio saugumo paslaugas, el. pašto ir turinio perdavimo priemones, pašto, rinkodaros, apskaitos, teisines, audito, IT, saityno analizės, sesijų įrašymo ir internetinės rinkodaros paslaugas, pašto paslaugas bei kitas paslaugas, kurių mums pagrįstai gali reikėti;

4.1.4. skolų išieškojimo įmonėms ar kitiems juridiniams asmenims, remiantis perleistomis teisėmis, teismams, neteisminio ginčų sprendimo institucijoms, ar nemokumo administratoriams, taip pat tarpusavio skolinimo platformoms, sutelktinio finansavimo platformoms.

4.2. Tam tikrais atvejais mes turime teisinę pareigą dalytis jūsų informacija su trečiosiomis šalimis, kad būtų laikomasi teisinių reikalavimų ar prašymų, taip pat būtų apsaugoti mūsų ar trečiosios šalies teisiniai interesai. Tiek, kiek tai leidžia taikomi teisės aktai, jūsų informaciją taip pat atskleisime šioms trečiosioms šalims: būsimam ar faktiniam pirkėjui, įsigyjančiam Bendrovę ar verslą, ar jo dalį; trečiajai šaliai, jei vykdomas įmonės jungimas, reorganizavimas, restruktūrizavimas, bankrotas arba parduodamas turtas ar jo dalis. Vykdant tokias operacijas, jūsų informacija yra perleidžiamo turto dalis.

4.3. Perduodami jūsų asmens duomenis paslaugų teikėjams, laikomės galiojančių asmens duomenų apsaugos įstatymų reikalavimų. Jei paslaugų teikėjas veikia kaip mūsų asmens duomenų tvarkytojas, jam leidžiama jūsų duomenis tvarkyti tik laikantis mūsų nurodymų ir raštu sudarytos sutarties, taip pat jūsų duomenys negali būti naudojami kitais tikslais.

5. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS Į TREČIĄSIAS ŠALIS

5.1. Paprastai jūsų asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominėje erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau teisės aktų nustatytais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų laikantis visų saugumo reikalavimų. Bendrovė neperduos jūsų pateiktų asmens duomenų į valstybes, nepriklausančias ES/EEE, aiškiai neinformavusi jūsų apie šį duomenų perdavimą.

6. PROFILIAVIMAS IR AUTOMATIZUOTAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

6.1. Profiliavimas – tai Klientų įvertinimas pagal tam tikrus parametrus, pavyzdžiui, ekonominę padėtį, asmeninius prioritetus, interesus, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos lygį, elgesį ir kt., siekiant priskirti Klientus vienai iš mūsų iš anksto nustatytų Klientų kategorijų. Automatizuotas sprendimų priėmimas – tai galimybė priimti sprendimus taikant technologines, automatizuotas priemones, naudojant Kliento pateiktus duomenis arba informaciją, gautus atliekant profiliavimą.

6.2. Profiliavimą ir automatizuotą sprendimų priėmimą galime vykdyti norėdami tvarkyti jūsų prašymą dėl mūsų paslaugų, įvertinti su jumis susijusią riziką, galimybę teikti mūsų paslaugas jums, įvertinti sukčiavimo riziką ir užkirsti jam kelią, taip pat vykdyti mums nustatytą pareigą laikytis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, bei sankcijų taikymo reikalavimų.

6.3. Priimdami sprendimą atsisakyti teikti jums paslaugas, automatizuotų priemonių netaikome, t. y. šio sprendimo priėmime dalyvauja mūsų darbuotojai. Siekdami išvengti vertinimo klaidų ir netikslumų, reguliariai peržiūrime naudojamus algoritmus ir paslaugų teikimo sąlygas. Jums suteikiama teisė reikalauti, kad jūsų prašymą nagrinėtų fizinis asmuo, o ne automatizuota sistema, visgi atlikus antrinį prašymo vertinimą, negarantuojama, kad bus gautas kitoks rezultatas.

6.4. Profiliavimą ir automatizuotą sprendimų priėmimą taip pat galime vykdyti norėdami jums pasiūlyti tinkamesnę paslaugą, pagal asmeninius poreikius pritaikytus rinkodaros ir komercinius pasiūlymus, įskaitant specialiąsias sąlygas, taip pat norėdami atlikti klientų analizę.

6.5. Profiliavimas ir automatizuotas sprendimų priėmimas vykdomas remiantis šiais teisiniais pagrindais:

6.5.1. mums nustatyta teisine prievole laikytis kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu bei sankcijų taikymo reikalavimų;

6.5.2. siekiant sudaryti paslaugų teikimo sutartį ir imtis iki sutartinių priemonių, taip pat užtikrinti greitesnį ir veiksmingesnį sutarčių sudarymo procesą;

6.5.3. jūsų sutikimu ar mūsų teisėtu interesu užkirsti kelią sukčiavimo rizikai ir teikti jums tinkamesnius produktus, komunikaciją bei pasiūlymus.

7. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

7.1. Jūsų asmens duomenys yra saugojami nuo praradimo, neleistino panaudojimo ar teisėto pagrindo neturinčio šių duomenų pakeitimo. Nuosekliai domimės gerosiomis duomenų apsaugos praktikomis ir techninėmis priemonėmis, todėl pasirūpinome patikimomis fizinėmis ir techninėmis priemonėmis, leidžiančiomis apsaugoti visą su Jumis susijusią informaciją.

7.2. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti jūsų asmens duomenis, negalime visiškai užtikrinti duomenų saugumo, kai jūs perduodate duomenis į Interneto svetainę, todėl jūs prisiimate su duomenų perdavimu susijusią riziką.

7.3. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

8. TREČIŲJŲ ŠALIŲ INFORMACIJA

8.1. Bendrovės Interneto svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines ir socialinius tinklus. Bendrovė nėra atsakinga už trečiųjų šalių pateikiamos informacijos turinį, privatumo politiką ir taikomas duomenų saugumo priemones. Trečiosios šalys gali tvarkyti asmens duomenis pagal kitas sąlygas nei Bendrovė, todėl norėdami susipažinti su jų vykdomu asmens duomenų tvarkymu (privatumo politikomis) kreipkitės į juos.

9. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

9.1. Jūs turite šias su savo asmens duomenimis susijusias teises:

9.1.1. gauti informaciją apie tai, ar Bendrovė tvarko jūsų asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais;

9.1.2. prašyti ištaisyti jūsų asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs;

9.1.3. nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys tvarkomi dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už jūsų interesus;

9.1.4. atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas atgal negalioja ir nedaro poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;

9.1.5. reikalauti ištrinti jūsų asmens duomenis, jei, pavyzdžiui, jūsų asmens duomenys nebereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti, įgyvendinti; jei jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai;

9.1.6. reikalauti perkelti jūsų asmens duomenis, kuriuos iš jūsų gavome kompiuterio skaitomu formatu jums sutinkant ar sutarties sudarymo tikslais, kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kai tai techniškai įmanoma įgyvendinti;

9.1.7. apriboti asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai, pavyzdžiui, asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų ar Privatumo politikos reikalavimų; Bendrovei nebereikia šių duomenų nustatytiems tikslams pasiekti;

9.1.8. pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Nors, visų pirma, Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

Bendrovė rekomenduoja iškilus neaiškumams ar konkrečiai problemai susisiekti el. paštu: info@evernord.com ar telefonu: +370 5 2546720 ir pamėginti rasti tinkamą problemos sprendimą.

10. DUOMENŲ SUBJEKTŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1. Su jūsų teisių įgyvendinimu susijusius prašymus jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

10.2. Gavę jūsų prašymą, mes išnagrinėsime jį ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jūsų prašymo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos, nebent dėl prašymo sudėtingumo mes užtruksime 2 mėnesius, bet būtinai apie tai jus informuosime.

10.3. Atsakymą į prašymą pateiksime jūsų prašyme pasirinktu būdu, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu negalėsime įgyvendinti jūsų prašymo.

11. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

11.1. Mes renkame informaciją apie jus, naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai saugomi jūsų naršyklėje arba jūsų įrenginyje. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi Interneto svetaine.

11.2. Informaciją apie Interneto svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis rasite Slapukų politikoje, kuri skelbiama Interneto svetainėje.

12. PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAI

12.1. Bendrovė turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Interneto svetainėje, todėl rekomenduojame naudojantis Interneto svetaine susipažinti su Privatumo politikos atnaujinimais. Esant esminiams pokyčiams ir (ar) poreikiui, jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Interneto svetainėje ir norėdami naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, jūs turėsite su ja susipažinti.

13. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

13.1. Duomenų valdytojai: Evernord UAB FMĮ, juridinio asmens kodas: 303198227, registruotos buveinės adresas: Konstitucijos pr. 15-90, Vilnius arba Evernord Asset Management UAB, juridinio asmens kodas: 304541337, registruotos buveinės adresas: Konstitucijos pr. 15-90, Vilnius.

13.2. Jūs turite teisę kreiptis į Bendrovę, siekdami pateikti paklausimus, atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir skundus dėl asmens duomenų tvarkymo, atsiunčiant juos el. paštu info@evernord.com.

Privatumo politika patvirtinta 2022-09-26.